PO WER „Europa dla Zawodowców - Zawodowcy dla Europy

Share

O PROJEKCIE

 

Głównym celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów i kontynuacja dobrych praktyk jako szkoły zawodowej najwyższej jakości.

Osiągnięcie  efektów  kształcenia przewidzianych w podstawie programowej przyczyni się do uzyskania wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych i wzrostu atrakcyjności młodego człowieka na rynku pracy. Uczenie się języków obcych oraz zapoznanie się ze specyfiką instytucji przyjmującej umożliwi uczestnikom stażu nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, poszerzanie swoich horyzontów oraz nowe spojrzenie na branżę, którą zgłębiają podczas nauki w szkole.

Projekt obejmuje:

- realizację 4- tygodniowych staży zagranicznych dla 8 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, 4 uczniów w zawodzie technik agrobiznesu, 8 uczniów w zawodzie technik ekonomista w terminie 03.03.2019 r. - 30.03.2019 r.

- realizację 4- tygodniowych staży zagranicznych dla 8 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, 4 uczniów w zawodzie technik agrobiznesu, 8 uczniów w zawodzie technik ekonomista w terminie 01.03.2020  r.- 28.03.2020 r.

Młodzież technikum agrobiznesu podniesie swoje kwalifikacje i umiejętności związane z prowadzeniem produkcji rolniczej, zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej. Pogłębią również swoją wiedzę związaną z obsługą maszyn i urządzeń rolniczych.

Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności związane z  przygotowaniem produktów kuchni śródziemnomorskiej, jak i świadczeniem usług żywieniowych konsumentom.  Zdobędą umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza oraz na innych stanowiskach w branży gastronomicznej.

Uczniowie technikum ekonomicznego podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności związane z praktycznym wykonywaniem czynności zawodowych zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w Standardach kwalifikacji zawodowych między innymi w takich dziedzinach, jak: polityka zatrudnienia, naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie ubezpieczeń i podatków. Posiądą umiejętności korzystania z programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych.

Realizacja projektu pomoże wykształcić samodzielnego, pewnego siebie Europejczyka - ucznia, komunikatywnego, otwartego na ludzi i świat, konkurencyjnego na rynku pracy dzięki zdobyciu nowych umiejętności.  Praktykanci poprzez nowe doświadczenie będą ponosić odpowiedzialność za własne działania i przewidywanie skutków podjętych decyzji, co jest ważnym aspektem dojrzałości zawodowej.

 

 
PARTNERZY PROJEKTU

 

TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U jest Hiszpańską agencją szkoleniową w Maladze (Andaluzja) , która zajmuje się promocją, organizacją, zarządzaniem stażami zawodowymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z całej Europy. TRIBEKA jest częścią "ETN Network", której firmy znajdują się we Włoszech, Hiszpanii , Bułgarii , Niemczech , Wielkiej Brytanii oraz w Irlandii.

Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów z firmami goszczącymi może zapewnić najlepsze staże i szkolenia w różnych sektorach, które podnoszą kompetencje zawodowe ich uczestników.

Tribeka organizuje profesjonalne staże zawodowe w firmach, kursy strukturalne, wizyty profesjonalne w przedsiębiorstwach/organizacjach, specjalistyczne seminaria, kursy językowe, programy kulturalne.

Misją TRIBEKA TRAINING jest zapewnianie doświadczeń z zakresu edukacji w miejscach, które ze względu na swą gospodarczą, historyczną oraz społeczną specyfikę umożliwiają rozwój ścieżki zawodowej beneficjentów w różnych dziedzinach: gastronomii, turystyki, marketingu, informatyki, administracji, fotografii, logistyki i w  wielu innych sektorach.

 

 

 
STAŻ ZAGRANICZNY

 

Projekt ma na celu realizację staży zagranicznych w wymiarze :

- czterech tygodni dla 8 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, 4 uczniów w zawodzie technik agrobiznesu, 8 uczniów w zawodzie technik ekonomista w terminie 03.03.2019 r. - 30.03.2019 r.

- czterech tygodni dla 8 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, 4 uczniów w zawodzie technik agrobiznesu, 8 uczniów w zawodzie technik ekonomista w terminie 01.03.2020 r.- 28.03.2020 r.

Staże zagraniczne organizowane będą przez agencję szkoleniową TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. w mieście Malaga (Hiszpania). 

 

  

 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Zespół do spraw zarządzania projektem

Grzegorz Machola – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

Agnieszka Kazimierczak – koordynator projektu

Magda Thiede – asystent koordynatora

Anna Roszkowska – główny księgowy

Emilia Wolska – samodzielny referent księgowy

 

Zespół do spraw monitoringu projektu

Grzegorz Machola – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

 

Zespół do spraw merytorycznych i upowszechniania projektu

Agnieszka Kazimierczak – koordynator projektu

Magda Thiede – asystent koordynatora

Iwona Tesmer – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Natalia Knapik - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Katarzyna Cyman -  nauczyciel przedmiotów zawodowych

Ewelina Telega -  nauczyciel języka angielskiego

 
REKRUTACJA

 

W dniu 31.10.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbyła się rekrutacja do projektu  pt. „Europa dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Powołana przez dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna w składzie:

Agnieszka Kazimierczak – koordynator projektu

Magda Thiede – asystent koordynatora projektu

Ewelina Telega – nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Cyman – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Natalia Knapik – nauczyciel przedmiotów rolniczych

Iwona Tesmer – nauczyciel przedmiotów gastronomicznych

przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z uczniami oraz dokonała weryfikacji złożonych dokumentów.

Podczas rekrutacji ocenie podlegały następujące kryteria założone w projekcie :

- wynik testu z języka angielskiego (znajomość słownictwa, prawidłowe posługiwanie się strukturami gramatycznymi oraz rozumienie tekstów pisanych i mówionych), 

- uśredniona ocena z przedmiotów zawodowych za ostatni okres klasyfikacyjny,

- udział w konkursach i olimpiadach oraz zajęciach dodatkowych,

- ocena z zachowania za ostatni okres klasyfikacyjny,

- rozmowa kwalifikacyjna, która dotyczyła znajomości języka angielskiego, założeń projektu,  programu PO WER, tematyki przedmiotów zawodowych i wiedzy o krajach UE.

W wyniku naboru zostało wytypowanych łącznie 20 uczestników (6 uczniów w zawodzie technikum żywienia i usług gastronomicznych, 11 uczniów w zawodzie technik ekonomista, 3 uczniów w zawodzie technikum agrobiznesu oraz 3 uczniów umieszczonych na liście rezerwowej). Uczniowie podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się dużą kulturą osobistą, kulturą słowa oraz wiedzą na temat branży w nauczanym zawodzie.

 

Załącznik nr 1- lista uczniów zakwalifikowanych do projektu

Załącznik nr 2- regulamin rekrutacji

Załącznik nr 3- formularz zgłoszeniowy

 

W dniach 24 – 25.09.2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbyła się rekrutacja do projektu pt. „Europa dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Powołana przez dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna w składzie:

1)      Grzegorz Machola – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach,

2)      Agnieszka Kazimierczak – koordynator projektu/nauczyciel przedmiotów gastronomicznych,

3)      Katarzyna Cyman – asystent koordynatora projektu/nauczyciel przedmiotów ekonomicznych,

4)      Ewelina Telega – nauczyciel języka angielskiego, 

5)      Natalia Knapik – nauczyciel przedmiotów rolniczych,

przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z uczniami oraz dokonała weryfikacji złożonych dokumentów.

Podczas rekrutacji ocenie podlegały następujące kryteria założone w projekcie:

- wynik z testu z języka angielskiego lub niemieckiego (znajomość słownictwa, prawidłowe posługiwanie się strukturami gramatycznymi oraz rozumienie tekstów pisanych i mówionych), 

- uśredniona ocena z przedmiotów zawodowych za ostatni okres klasyfikacyjny (udział
w konkursach i olimpiadach oraz zajęciach dodatkowych),

- ocena z zachowania za ostatni okres klasyfikacyjny,

- rozmowa kwalifikacyjna, która dotyczyła znajomości języka angielskiego, założeń projektu, programu PO WER, tematyki przedmiotów zawodowych i wiedzy o krajach UE.

W wyniku naboru zostało wytypowanych łącznie 20 uczestników klasy II Technikum (6 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista, 4 uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu oraz 2 uczniów umieszczonych na liście rezerwowej).

Uczniowie podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się dużą kulturą osobistą, kulturą słowa oraz wiedzą na temat branży w nauczanym zawodzie.

 

Załącznik nr 1 – lista uczniów zakwalifikowanych do projektu

 

 Agnieszka Kazimierczak

 

 
PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU

 

 Uczestnicy projektu zostaną objęci przygotowaniem  pedagogicznym i kulturowym, a także językowym (język angielski), które zostanie zrealizowane online poprzez portal językowy Komisji Europejskiej. Przygotowanie będzie realizowane dla każdej grupy uczestników osobno i rozpocznie się 2 lub 3 miesiące przed realizacją stażu zagranicznego.

Uczestnicy projektu będą uczestniczyć w kursie języka hiszpańskiego w wymiarze 6 h który będzie obejmował podstawowe zwroty i zagadnienia. Kurs zostanie przeprowadzony przez nauczyciela zewnętrznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach miesiąc przed planowaną mobilnością.

Program przygotowania kulturowego jest następujący:

- 10 h (2 podgrupy x 5 h) dla I grupy (rok 2019) ) i II grupy (rok 2020).

Grupy będą liczyć 20 uczniów, a zajęcia będą realizowane z podziałem na podgrupy 2 x 10 uczniów - przeprowadzone zostaną  przez nauczyciela ZSP w Sierakowicach.

 Przygotowanie będzie dotyczyło:

- zwyczajów i kultury kraju goszczącego, ogólnych informacje o kraju (geografia, administracja), struktury demograficznej, rolnictwa, walorów turystycznych, krajoznawczych.

Program przygotowania pedagogicznego jest następujący:

 - 10 h (2 podgrupy x 5h) dla I grupy (rok 2019) i II grupy (rok 2020).

Grupa będzie liczyć 20 uczniów, a zajęcia będą realizowane z podziałem na podgrupy 2 x 10 uczniów - przeprowadzone zostaną przez nauczyciela ZSP w Sierakowicach.

Przygotowanie będzie dotyczyło:

- predyspozycji psychofizycznych i intelektualnych ucznia, komunikacji interpersonalnej (radzenie sobie ze stresem, rozłąką, adaptacja w nowym środowisku), kultury pracy (umiejętność negocjacji, tolerancja, zachowania moralne i niemoralne, postawa aktywna). Ponadto zostaną omówione prawa i obowiązki uczestnika stażu, przepisy BHP, pierwsza pomoc.

 
 

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: 58 6816270

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniów