PO WER "Kompetecje językowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy"

Share

O PROJEKCIE

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych uczniów kształcących się w naszej szkole w trzech zawodach: technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista, jak również poszerzenie wiedzy dotyczącej zastosowania nowoczesnych narzędzi i metod w poszczególnych branżach w krajach partnerskich. Dobra znajomość języka
oraz zapoznanie się ze specyfiką kraju goszczącego umożliwi uczestnikom mobilności nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, poszerzanie swoich horyzontów oraz nowe spojrzenie na branżę, którą zgłębiają podczas nauki w szkole. Umiejętność posługiwania się wspólnym europejskim językiem umożliwi łatwiejsze nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, wzrost pewności siebie i otwarcie się na nowe, inne niż znane dotychczas, rozwiązania funkcjonujące w branży.

 

Projekt obejmuje:

- realizację 4-tygodniowych staży zagranicznych dla 15 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
oraz 5 uczniów w specjalności technik agrobiznesu w terminie 10.07.2017 r. - 04.08.2017 r. w Niemczech,

- realizację 3-tygodniowych staży zagranicznych dla 16 uczniów w zawodzie technik ekonomista w terminie
09.04.2018 r. - 27.04.2018 r. we Włoszech.

 

Uczniowie w zawodzie technik agrobiznesu poszerzą swoje kompetencje związane z prowadzeniem produkcji rolniczej, zarówno
w dziedzinie związanej z produkcją roślinną, jak i zwierzęcą. Zobaczą, w jaki sposób prowadzi się gospodarstwo rolne w krajach UE, zapoznają się z jego strukturą i wynikiem ekonomicznym takiej produkcji. Będą mogli ocenić zastosowanie technologii w prowadzeniu danej produkcji, zapoznać się ze stosowanymi środkami technicznymi. Nabyte umiejętności i dobre praktyki produkcji rolnej będą mogli
w przyszłości przenieść na grunt własnych gospodarstw.

Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych poszerzą swoje kompetencje związane planowaniem produkcji,
jak i świadczeniem usług żywieniowych konsumentom. Posiądą umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Zobaczą, w jaki sposób prowadzi się branżę usługową w krajach UE.

Przyszli technicy ekonomiści poszerzą swoje kompetencje związane z praktycznym wykonywaniem czynności zawodowych zgodnych
z opisem stanowisk pracy zawartych w Standardach kwalifikacji zawodowych, związanych m.in. z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków. Posiądą umiejętności korzystania z programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych. Zobaczą jak funkcjonuje branża ekonomiczna w krajach UE.

 

Wszyscy uczestnicy projektu nabędą również szereg kompetencji, nad którymi można pracować i które można modelować. Mogą to być umiejętności osobiste, takie jak: asertywność, radzenie sobie ze stresem, samomotywacja, a także umiejętności interpersonalne,
jak praca zespołowa czy postawa kulturowa.

 

 
PARTNERZY PROJEKTU

 

YouNet – włoska organizacja aktywnie działająca na polu edukacji, szkoleń młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru zawodowego. YouNet działa jako sieć na terenie Włoch, gdzie współpracuje z instytucjami publicznymi, spółdzielniami, małymi, średnimi
i dużymi przedsiębiorstwami, ośrodkami kształcenia i szkolenia zawodowego, szkołami, uniwersytetami i innymi instytucjami.

 YouNet jest twórcą i koordynatorem konsorcjum włoskich szkół kształcenia zawodowego w dziedzinach: przemysłu i produkcji, turystyki, hotelarstwa i gastronomii, mechaniki, mechatroniki, CNC, technologii informacyjnej, finansów i rachunkowości.

 YouNet ściśle współpracuje z instytucjami lokalnymi i regionalnymi. Dzięki umowie z Europe Direct, Urzędem Miasta Bolonii
oraz Regionem Emilia -Romagna. YouNet realizuje projekty z zakresu mobilności edukacyjnej i działalności edukacyjnej, takie jak: szkolenia, seminaria, zajęcia dydaktyczne oraz projekty Job Shadowing dla kadry nauczycielskiej, urzędników i młodzieży.

 

 

Firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH – została założona w 1997 r. i pełni rolę organizacji przyjmującej
w ramach mobilnościowych programów unijnych. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Schkeuditz, oddalonej o 16 km
od saksońskiego Lipska.

 Firma specjalizuje się w organizacji stażów dla uczniów szkół technicznych i zawodowych oraz wyjazdów szkoleniowych kadry kształcącej z działu kształcenia zawodowego lub ogólnego. Współpraca z ponad 200 małymi i średnimi przedsiębiorstwami w rejonie Lipska i Halle pozwoliła na przeprowadzenie w przeciągu minionych 20 lat wielu udanych praktyk, jak i programów bazujących na wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami instytucji zajmujących się edukacją ustawiczną. Programy pobytu, zorganizowane zarówno
dla uczniów szkół zawodowych i technicznych, jak i dla grona nauczycielskiego czy innych pracowników zainteresowanych projektami, udokumentowane zostały przez współpracujące z firmą szkoły, co pozwala nowym partnerom na wcześniejszą weryfikację całego przedsięwzięcia.

 

 

 
STAŻ ZAGRANICZNY

 

Projekt ma na celu realizację stażu zagranicznego:

 w wymiarze czterech tygodni w Niemczech dla uczniów klas Technikum, kształcących się w dwóch zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik agrobiznesu,

 - w wymiarze trzech tygodni we Włoszech dla uczniów klas Technikum, kształcących się w zawodzie: technik ekonomista.

 

 Terminy mobilności:

 - Niemcy:  od 10 lipca do 4 sierpnia 2017 r.,

 - Włochy: od 9 kwietnia do 27 kwietnia 2018 r. 

 

 

 

 

  

 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Artur Hewelt – koordynator projektu

Maria Browarczyk – asystent koordynatora

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych:

Mirosława Cyman

Iwona Tesmer

Katarzyna Cyman

Natalia Knapik

 

Nauczyciele języków obcych:

Marta Młyńska

Ewelina Telega

 

 
REKRUTACJA

 

 

W dniu 06.03.2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbyła się rekrutacja uczestników do projektu POWER
„Kompetencje językowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”. Naboru dokonywała powołana przez dyrektora szkoły Komisja
Rekrutacyjna w składzie: 

  1. Artur Hewelt – koordynator projektu
  2. Maria Browarczyk – asystent koordynatora projektu
  3. Ewelina Telega – nauczyciel języka angielskiego
  4. Marta Młyńska – nauczyciel języka niemieckiego
  5. Natalia Knapik – nauczyciel przedmiotów rolniczych
  6. Mirosława Cyman – nauczyciel przedmiotów gastronomicznych
  7. Iwona Tesmer – nauczyciel przedmiotów gastronomicznych 

Zadaniem komisji była weryfikacja złożonych dokumentów, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i dokonanie wyboru uczestników
projektu zgodnie z kryteriami określonymi  w regulaminie rekrutacji.

Ocenie podczas procesu rekrutacji podlegały: wynik z testu z języka angielskiego lub niemieckiego (znajomość słownictwa, prawidłowe
posługiwanie się strukturami gramatycznymi oraz rozumienie tekstów pisanych i mówionych), ocena z przedmiotów zawodowych
za ostatni okres klasyfikacyjny, zajęte miejsca i udział w konkursach i olimpiadach oraz zajęciach dodatkowych, ocena z zachowania
za ostatni okres klasyfikacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna (pytania z tematyki przedmiotów zawodowych, znajomość założeń projektu,
wiedza o krajach UE).

W wyniku naboru zostało wytypowanych 18 uczniów z klas technikum żywienia i usług gastronomicznych, 2 uczniów z klasy
technikum agrobiznesu oraz 10 rezerwowych.

Artur Hewelt 

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Lista uczniow zakwalifikowanych do projektu

Lista rezerwowa

 

 

 
PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU

Przygotowania do wyjazdu do Niemiec – pierwszej mobilności projektu „Kompetencje językowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”

Wyjazd na staż do Niemiec

W ramach przygotowania się do mobilności zagranicznej projektu „Kompetencje językowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Sierakowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), uczniowie zakwalifikowani biorą udział w warsztatach z zakresu przygotowanie językowego i pedagogicznego. Każdy uczeń otrzymał wcześniej harmonogram wszystkich zajęć dodatkowych i został zobowiązany do uczestniczenia w spotkaniach zorganizowanych dla nich przez szkołę.

20 – godzinny kurs języka niemieckiego w zakresie słownictwa zawodowego jest prowadzony przez nauczyciela tego języka. Zajęcia realizowane są w dwóch grupach podzielonych na kierunki kształcenia. Uczniowie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych poszerzą słownictwo z tematyki kulinarnej i żywieniowej, uczniowie w zawodzie technik agrobiznesu w zakresie związanym z produkcją zwierzęcą, uprawą i nawożeniem roślin. Zajęcia odbywają się po lekcjach i/lub w soboty (w zależności od planu zajęć uczniów i nauczyciela)

Zajęcia z przygotowania pedagogicznego prowadzone są z kolei przez doradcę zawodowego. W celu zachowania formy warsztatu odbywają się w dwóch grupach (2 x 3 godziny dydaktyczne), po lekcjach i/lub w soboty (w zależności od planu zajęć).

Ponadto uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie będą uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym z członkami koła naukowego „Mobilni”, którzy odbywali staż zagraniczny w 2016 r. Spotkanie będzie pewnego rodzaju przygotowaniem mentalno – kulturowym, uczniowie podzielą się wrażeniami z odbytego stażu, przedstawią zagadnienia związane ze specyfiką odbywania praktyk poza granicami kraju oraz zwyczajami panującymi w danym państwie. Po odbyciu stażu część praktykantów stanie się również członkami koła naukowego „Mobilni” i jak ich starsze koleżanki i koledzy będą dzielić się wrażeniami i doświadczeniem z przyszłymi kandydatami do wyjazdu na staż do Włoch, który odbędzie się w kwietniu 2018 roku.

Uczniowie z niecierpliwością oczekują wyjazdu na staż zagraniczny, by osobiście poznać kulturę Niemiec, nawiązać kontakt z pracodawcą zagranicznym, pokazać swoje umiejętności praktyczne i zastosować w praktyce pozyskaną na zajęciach wiedzę.                                                                                            

Artur Hewelt

                                                                                       koordynator projektu

 
REALIZACJA STAŻU W NIEMCZECH- PIERWSZEJ MOBILNOŚCI

Realizacja stażu w Niemczech - pierwszej mobilności realizowanej ze środków PO WER w ramach projektu „Kompetencje językowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”

 

Młodzież klasy I, II i III technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz II technikum w zawodzie technik agrobiznesu realizowała staż w Niemczech (Schkeuditz i Lipsk) w wymiarze czterech tygodni w terminie od 10.07.2017 r. do 04.08.2017 r.

Uczniowie odbywali praktyki w różnych zakładach gastronomicznych i gospodarstwie rolnym w Lipsku i okolicach.

Zakwaterowanie, wyżywienie oraz miejsca praktyk zapewniła firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z siedzibą w Schkeuditz.

Młodzież poza obowiązkami w zakładach pracy w czasie wolnym uczestniczyła w zajęciach z języka niemieckiego, a w weekendy odbyła trzy wycieczki – dwudniową do Berlina i jednodniową do Lipska oraz Drezna. W wolnym czasie do dyspozycji był klub na terenie ośrodka oraz możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez grę w siatkówkę, piłkę nożną i badmintona. Uczniowie wykazali się również dobrą organizacją i zaangażowaniem organizując wspólny grill.

Podczas pierwszych dwóch tygodni opiekę nad uczniami sprawowały panie Mirosława Cyman i Ewelina Telega natomiast podczas dwóch następnych tygodni opiekunami byli pan Grzegorz Machola i Artur Hewelt.

Opiekunowie stażu ze strony firmy goszczącej, jak i opiekunowie w zakładach pracy byli bardzo zadowoleni z pracy, postawy, zaangażowania i zachowania naszych uczniów niekiedy aż do tego stopnia, że proponowali naszym uczniom zatrudnienie na okres wakacyjny lub po ukończeniu szkoły.

Uczniom również bardzo się podobało i deklarowali chęć uczestnictwa w podobnym stażu w przyszłości.

 

Koordynator projektu - Artur Hewelt

 

 
 

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: 58 6816270

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniów